Klubbens vedtekter

Klubbens vedtekter

Lover for Norsk Weimaraner Klubb stiftet 23. januar 1981

Vedtatt av årsmøtet den Vedtatt av generalforsamlingen den 23.januar 1981, med senere endringer av 14.mars 1986, 15.mars 1991, 13.mars 1993, 12.mars 1994, 5.mars 1996, 22. mai 1999, 3.juni 2001, 1.juni 2002, 8. juni 2003, 30. mai 2004, 4. juni 2006, 24. mars 2007, 12. mars 2008, 20. mars 2013, 20. mars 2014og senest av 16.mars 2018

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ]

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Weimaraner Klubb og forkortes til NWK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund(FKF)som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasene: 

Korthåret weimaraner (KW) 

Langhåret weimaraner (LW) 

Slovakisk Vorstehhund Strihåret (SVS)

Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

Norsk Weimaraner Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. Norsk Weimaraner Klubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

NWKs søker å oppnå formålet ved blant annet:

 • Å arrangere jakt-, jaktanlegg- og andre brukshundprøver
 • Å arrangere utstillinger og unghundfremvisninger
 • Å fremme og tilrettelegge for positive aktiviteter for de raser klubben forvalter
 • Drive opplysningsvirksomhet, publikasjoner, demonstrasjoner etc.
 • Råd og veiledning i avlsspørsmål
 • Opprettelse av lokale avdelinger der interesse og antall medlemmer tilsier det

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøtet

- Ekstraordinært årsmøte

- Styret

- Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering

Norsk Weimaraner Klubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Norsk Weimaraner Klubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kapittel 2: Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Weimaraner Klubb og NKKs virksomhet samt å følge Norsk Weimaraner Klubb og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post) til klubben

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7.

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

§2-5 Medlemsplikter

Medlemmer av NWK plikter å stå for godt hundehold, og fremme rasen i alle naturlige fora, både organiserte og uorganiserte.

Kapittel 3: Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31. mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 2 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Hvert medlem kan stille med maksimalt to (2) fullmakter.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Saksliste

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

- Budsjett for neste år

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år

h) Velge:

- Leder for 2 år

- Nestleder for 2år

- 2 styremedlemmer for 2 år

- 1 styremedlem for 1 år

- 1 varamedlemmer for 1 år

- Revisor for 1 år

- 1 vararevisor for 1 år

- Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.)

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for-langer det. Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kapittel 4: Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon 

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom årsmøtene

- avholde årsmøte

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

- oppnevne og avvikle komiteer, følge opp komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør for klubbsidene i Fuglehunden.

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

- Vedlikehold klubbens hjemmesider.

Spesielt om Avlsrådet:

 • Styret utnevner avlsrådsmedlemmene.
 • Avlsrådet består av 3 medlemmer + 1 vararepresentant uten stemmerett.
 • Funksjonstid:
 • A. Leder har en funksjonstid på 2 år.
 • B. 1. medlem har en funksjonstid på 2 år. (Valgperioden vekselvis mellom A og B.)
 • C. 2. medlem har en funksjonstid på 1 år.
 • D. Vararepresentant har en funksjonstid på 1 år.

- Avlsrådet forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Kapittel 5: Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kapittel 6: Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

• Flest stemmer

Alminnelig flertall

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer

• Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer

• Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall

• Blanke stemmer teller

• Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.