Generalforsamlinger

Generalforsamlinger11.03.2024: 

Protokoll fra Årsmøtet 5. mars 2024

Her finner du protokollen fra årsmøtet:


22.02.2024:

Dokumenter til generalforsamling 2024

Fullstendig innkalling til generalforsamling 2024:

Link til aktuelle dokumenter ligger nederst, ta kontakt om du har problemer med nedlasting - vi kan også maile det ut.

Valgkomitéen har laget et forslag til enkelte verv på valg, og listen over kandidater finner du lenger nede.

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av:
 • ordstyrer
 • to referenter
 • tellekorps
 • underskrivere
 1. Referat fra forrige møte (se eget vedlegg)
 2. Årsberetning (se eget vedlegg)
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Innkomne forslag:

Forslag: Ingen innkomne forslag.

6. Valg ifølge klubbens vedtekter.

Regnskap 2023 & Budsjett 2024:


20.02.2024: Obs! Pga trøbbel med kasserer-mailen er endelig regnskap og innkalling til GF forsinket med et par dager. Vi beklager dette!

15.12.2023:

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2024

NWK avholder generalforsamling/årsmøte tirsdag 05.03.24, klokken 20:00 på Teams. Påmelding sendes til lisa@potensial.com.

Fullstendig innkalling vil bli offentliggjort på klubbens hjemmeside og facebookside senest to uker før møtet. Fullstendig innkalling vil inneholde:

 • Saksliste
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag og saker som medlemmer og/eller styret ønsker behandlet
 • Budsjett for neste år
 • Forslag til kandidater for styreplasser på valg

NB! Forslag på kandidater til valg må være valgkomitéen i hende pr. e-post/post senest fire uker før møtedato. Sendes til valgkomité-leder på mail til: kragh-tom@hotmail.com.

Verv på valg i 2024:

 • Nestleder (2 år)
 • Styremedlem (2 år)
 • Styremedlem (1 år)
 • Varamedlem (1 år)
 • Revisor (1 år)
 • Vararevisor (1 år)
 • Valgkomitémedlem (1 år)
 • Valgkomité-varamedlem (1 år)

Ikke på valg i 2024:

 • Leder (har igjen 1 år av en 2-års periode)
 • Styremedlem/kasserer (har igjen 1 år av en 2-års periode)
 • Valgkomitéleder (har igjen 1 år av en 2-års periode)
 • Valgkomitémedlem (har igjen 1 år av en 2-års periode)


Eventuelle stemmefullmakter sendes på mail til marigalaaen@hotmail.com senest et døgn før møtet for gjennomgang av betalt medlemskap. Dette for at stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte for alle medlemmene. Fullmakten må være skriftlig, datert og signert. 
Stemmefullmakter fremlagt etter frist vil bli erklært ugyldige.

Vel møtt!

Mvh. Styret2023: 

Protokoll fra Årsmøtet 7. mars 2023

Her finner du protokollen fra årsmøtet:


07.02.2023: 

Dokumenter til generalforsamling 2023

Fullstendig innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2023:

Link til aktuelle dokumenter ligger nederst, ta kontakt om du har problemer med nedlasting - vi kan også maile det ut.

Det har kommet inn forslag til enkelte verv på valg, og listen over kandidater finner du lenger nede.

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av:
 • ordstyrer
 • to referenter
 • tellekorps
 • underskrivere
 1. Referat fra forrige møte (se eget vedlegg)
 2. Årsberetning (se eget vedlegg)
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Innkomne forslag:

Forslag 1: Styret fremmer forslag om å øke medlemskontingenten til fra 400,- til 450,-. Økte utgifter til bl.a. revisor gjør at vi ønsker å øke medlemsavgiften. Den har stått på 400,- i flere år, og vi bør ha samme kontingent som de andre fuglehundklubbene.

    6. Valg ifølge klubbens vedtekter.


03.01.2023:

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2023

Vel møtt!

Mvh. Styret


2022:

Protokoll fra Årsmøtet 9. juni 2022

Her finner du referat fra årsmøtet:


Dokumenter til ekstraordinær generalforsamling 2022

Fullstendig innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2022. Link til aktuelle dokumenter ligger nederst, ta kontakt om du har problemer med nedlasting - vi kan også maile det ut.

Ingen nye forslag til valg kom innen fristen, så forslaget blir som skrevet på første innkalling. Eneste tillegget er at klubbens revisor (valgt inn på generalforsamling 2021) trakk seg brått rett før revisjon av regnskapet. Styret fant i hast en ny for å ferdigstille regnskapet, men denne posten er da også på valg, og det jobbes iherdig med å finne en som er villig til å stille.

For ordens skyld er både referat fra forrige ordinære årsmøte, og fra ekstraordinær generalforsamling i september 2021 vedlagt.

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av:
 • ordstyrer
 • to referenter
 • tellekorps
 • underskrivere
 1. Referat fra forrige møte (se eget vedlegg)
 2. Årsberetning (se eget vedlegg)
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Innkomne forslag:

Forslag 1: Vedtektsendring

Under §1-1 tilføyes SRHP slik:

«Klubben representerer følgende kontinentale fuglehunder

Weimaraner korthåret

Weimaraner langhåret

Slovakisk vorstehhund strihåret»

Forslag 2: Vedtektsendring

Under §2-1 Medlemskap:

Tidligere tekst: «Innmelding skal skje skriftlig til styret» endres til «Innmelding skjer via Min side på www.nkk.no«

Forslag 3: Vedtektsendring

Under § 3-3

Generalforsamlingens oppgaver punkt h) Velge tilføyes «som et minimum følgende styreverv:» før vervene ramses opp.

Forslag 4: Endre avlskrav på spordelen. I dag: «Premiering på blodspor eller godkjent ettersøkshund» ønskes endret til «1. premie på blodspor eller godkjent ettersøkshund».

Forslag 5: Styret ble i følge vedtektene valgt inn som valgkomite for to år i 2021, så er kun varamedlem på valg. Et medlem har allikevel et ønske om at vi skal velge inn følgende personer til valgkomite:

«Følgende klubbmedlemmer er villige til å stille som valgkomité inn mot neste årsmøte våren 2023, og foreslås herved valgt:

Leder valgkomité: Stian Adler Haugland
Medlem valgkomité: Karoline Skaar
Medlem valgkomité: Maria Elisa Amundsen
Varamedlem valgkomité: Frode Sandblåst»

6. Valg ifølge klubbens vedtekter.INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING2021:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28. september 2021

Møtet var annonsert på hjemmeside og klubbens facebook side og ble avholdt på Teams. Det møtte 14 stemmeberettigede medlemmer.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste enstemmig godkjent

2. Gjennomgang av saksliste - kun valg.

Ordstyrer: Lisa Asmervik

Referent: Mari Galåen

Tellekorps: Mari Galåen

2 underskrivere: Hege Bergersen og Mari Galåen

 • Godkjenning av fullmakter: Ingen innkomne fullmakter

VALG

Leder, nestleder og kasserer har trukket seg midt i perioden sin, så var kun disse poster som var på valg.

Det nye styret for den kommende perioden er:

Leder: Gjermund Strømnes - Frem til neste årsmøte og valg.

Nestleder: Hilde Saugestad - Frem til neste årsmøte og valg.

Styremedlem: Mari Galåen

Styremedlem: Lisa Asmervik

Økonomiansvarlig: Hannah Boberg

Varamedlem: Hege Bergersen

Revisor Hilleborg Tøien


Ekstraordinær generalforsamling

Norsk Weimaraner klubb (NWK) skal avholde ekstraordinær generalforsamling.
Iht til vedtektene skal det gjennomføres valgt til følgende verv.

 • Valg av styreleder
 • Valg av nestleder til styret
 • Ny kasserer

Agenda er vedlagt. 

Håper så mange som mulig deltar. 

Møtet blir gjennomført for medlemmer på Teams, 28. september klokken 19:30.

Send ønske om påmelding på mail til marigalaaen@hotmail.com.


Referat fra Årsmøte 25. mars 2021

Her finner du referat fra årsmøtet:


Årsmøte NWK 25.03.2021 kl. 19.00

Årsmøte i Norsk Weimaraner Klubb avholdes torsdag 25. mars kl. 19.00.
Møtet avholdes digitalt på Teams. Send e-post til Trude Wikstrøm hvis du ønsker å delta, så får du tilsendt invitasjon med link til møtet. E-postadresse: trude.wikstrom@fremtind.no
NB! Alle er velkommen til å delta, men hvis du ønsker å stemme så må medlemskontingent for 2021 være betalt.
Fullstendig innkalling med saksliste vil bli offentliggjort på klubbens hjemmeside https://www.norweim.org senest 10. mars. Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til Årsmøtet. Forslag må sendes styret senest 4 uker før dato for årsmøtet, dvs innen 25. februar.
VEL MØTT!