Avlsregler

Avlsregler


NORSK WEIMARANER KLUBBS AVLSKRITERIER
REVIDERT UTGAVE FRA JUNI 2022

Ved fastsettelse av avlskriteriene er det lagt vekt på rasens opprinnelse og bruksområder. Det er derfor blitt lagt til grunn prøvene som blir brukt for godkjenning av avlshund i rasens
opprinnelsesland, Tyskland. Disse grenene blir langt på vei dekket gjennom de norske jakt- apport og viltsporprøvene.

AVLSHUNDENE SKAL OPPFYLLE FØLGENDE MINIMUMSKRAV:
Alle resultater skal være oppnådd på terminfestet prøve/utstilling.
1. Avlshundenes alder
Tisper må ha hatt minimum to løpetider og minimum alder 2 år gammel.
Hannhunden bør også være minst 2 år gammel.
2. Helse
HD: Begge hunder må være fri for hofteleddsdysplasi (HD).
Resultat av HD - undersøkelsen må være Avlsrådet i hende før parring.
Begge hunder skal så langt man kjenner til være fri for arvelige defekter av vesentlig
betydning for rasen og den enkelte hund.
3. Gemytt
Begge hunder må ha bestått en Funksjonsanalyse eller Karaktertest.
Alternativt skal hunden ha gjennomgått en Mentalbeskrivelse.
Resultat av test må være avlsrådet i hende før parring.
4. Eksteriør
For å komme på tale i avlssammenheng må hunden ha vært stilt på utstilling og fått minimum 2x Excellent i UK eller eldre, for to forskjellige dommere. For hunder som kan vise til høye
premieringer innenfor grenene jaktprøve/kombinert-prøve (apportgrenene)/viltspor, er ikke
kravet til utstillingsresultater absolutt. Minimumskravet fra utstilling for disse er 2x Very Good i UK eller eldre for to forskjellige dommere.
5. Bruksegenskaper
Hunden skal være premiert i minimum en av følgende bruksgrener:
- Apport: 1.AK
- Jaktprøve: Premiering
- Blodspor: 1.AK eller godkjent ettersøkshund.
UNNTAK:
Avlsrådet kan, dersom de vurderer det slik at det er til særlig gavn for rasen, anbefale parringer som ikke oppfyller klubbens avlskriterier. Søknad om slik dispensasjon med begrunnelse skal da foreligge senest 2 måneder før forventet løpetid.
Alle oppdrettere er for øvrig forpliktet til å sette seg inn i og etterleve NKKs
etiske regler for avl og oppdrett.